Privacy Statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een dienst afneemt van Stijl Reizen of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Onderneming:                                 Stijl Reizen 

Bezoekadres:                                  Fluessen 9

                                                        8032 MD Zwolle

                                                        Nederland 

E-mail:                                             info@stijlreizen.nl

Telefoonnummer:                            +31 (0)6 - 5322 8622 

Stijl Reizen is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Stijl Reizen is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Stijl Reizen is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Stijl Reizen, waaronder www.stijlreizen.nl

Stijl Reizen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

De door Stijl Reizen opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Stijl Reizen. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Stijl Reizen om de overeenkomst uit te voeren. 

Stijl Reizen gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden ten allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Stijl Reizen altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Door Stijl Reizen worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen: 

1) voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

2)  voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.

3)  voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

4)  voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, geslacht, e-mailadres en/of telefoonnummer. 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u ten allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van fotos of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Stijl Reizen altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@stijlreizen.nl 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd: 

1)  in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beeindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling.

2)  in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst.

3)  in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 30 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

4)   in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht. 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Stijl Reizen gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Stijl Reizen, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing. 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een mail sturen naar info@stijlreizen.nl 

Het staat Stijl Reizen vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Stijl Reizen ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Stijl Reizen. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Stijl Reizen. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Stijl Reizen.

 


Tel: 06-53228622

ma t/m vr: 08.00 - 17.00 uur

         

Ter info:

Vanaf heden zijn wij mobiel onder het nieuwe bovenstaande nummer te bereiken.